امیران گروپ

انجام کلیه امور جهت تهیه وثیقه برای زندانی ، اجاره سند ، سند برای زندانی ، وثیقه ملکی و سند وثیقه برای دادگاه
در تمامی مراجع قضایی کشور اعم از دادگاه های انقلاب و عمومی زندان‌ ها ، ندامتگاه ‌ها و همینطور سازمان‌ های تعزیرات حکومتیاز صفر تا صد کار در کنار شما خواهیم بود